Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Pamietaj o zanonimizowaniu wszystkich elementów manuskryptu!
  • Pamiętaj aby nie przekroczyć w manuskrypcie limitu 80 stron
  • Proszę manuksrpyt złożyć w formacie docx lub odt
  • Prosze nie zapomnieć o załaczeniu oświadczenia autora

Wytyczne dla autorów

Lorem ipsum dolor sit amet quam leo, cursus vitae, commodo convallis consequat. Donec pulvinar porta neque, blandit risus commodo sit amet ante. Quisque condimentum. Donec orci interdum euismod scelerisque tincidunt. Maecenas vitae mi. Pellentesque orci vitae nunc venenatis tristique, convallis accumsan, dolor sit amet metus. Curabitur tempor. Phasellus sem. Quisque.

Inwestycje wodorowe

lorem ipsum

Polityka prywatności

Klauzula Obowiązku Informacyjnego – Osoba rejestrująca się na portal journals.wco.pl

UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,
na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z nami kontaktować pod adresem daneosobowe@wco.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do zarejestrowania się na portalu journals.wco.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika, afiliacja, kraj pochodzenia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażona zgoda) poprzez zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych podczas rejestracji.
6. Jeżeli Wielkopolskie Centrum Onkologii zbiera od Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, informuję, że podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem koniecznym do zarejestrowania się na portalu journals.wco.pl.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo ograniczonego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo do usunięcia, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl.
8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. WCO jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, czy zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy, np. w zakresie infrastruktury informatycznej, bezpieczeństwa przetwarzanych danych, może udostępniać dane podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, podmiotom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne oraz organizacyjne, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na postawie przepisów prawa.
10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem prawa do wycofania zgody, terminów archiwizacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.